శ్రీ అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి గారిచే శ్రీమద్రామాయణ ప్రవచనం 20-28 Feb, 2014 – L.B. Nagar Hyd

విశ్వసాయి ధార్మిక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో గురువుగారు బ్రహ్మశ్రీ అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి గారిచే 9 రోజుల ధార్మిక ప్రవచన కార్యక్రమము విషయముః శ్రీమద్రామాయణం - రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః అని కీర్తి గణించిన అవతార మూర్తి శ్రీ రామచంద్రమూర్తి. భారతీయ సనాతన ధర్మ…
Continue Reading

శ్రీ హనుమన్నవావతార చరిత్ర – ప్రవచనములు (Videos)

శ్రీ హనుమన్నవావతార చరిత్ర హనుమంతునకు సంబంధించిన సర్వయుగాల సమగ్రచరిత్రతోబాటు హనుమత్ సంబంధమయిన బహుమూల్యమైన విషయములను గురువుగారు డా.అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి గారు వీడియోల ద్వారా తమ ప్రవచనములను హనుమత్ భక్తులమైన మనందరికి తెలియజేయిచున్నందుకు వారికి పాదాభివందనములు సమర్పిస్తూ, ఆ వీడియో లను ఇచ్చట…
Continue Reading

Pravachanams on Sri Hanuman – శ్రీహనుమాన్ చరిత్ర ప్రవచనములు (Video 15)

శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శ్రీ హనుమంతుని అనుగ్రహం సంపాదించుకొని ఇహపరములను సాధింపవలెననునదే భక్తులగువారి ఆకాంక్ష. అట్టి అనుగ్రహ సంపాదనలో మార్గాలనేకాలు ఉన్నాయి. శ్రీ హనుమంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వంటివాడు. (more…)
Continue Reading

Pravachanams on Sri Hanuman – శ్రీహనుమాన్ చరిత్ర ప్రవచనములు (Video 14)

శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శ్రీ హనుమంతుని అనుగ్రహం సంపాదించుకొని ఇహపరములను సాధింపవలెననునదే భక్తులగువారి ఆకాంక్ష. అట్టి అనుగ్రహ సంపాదనలో మార్గాలనేకాలు ఉన్నాయి. శ్రీ హనుమంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వంటివాడు. (more…)
Continue Reading

Pravachanams on Sri Hanuman – శ్రీహనుమాన్ చరిత్ర ప్రవచనములు (Video 13)

శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శ్రీ హనుమంతుని అనుగ్రహం సంపాదించుకొని ఇహపరములను సాధింపవలెననునదే భక్తులగువారి ఆకాంక్ష. అట్టి అనుగ్రహ సంపాదనలో మార్గాలనేకాలు ఉన్నాయి. శ్రీ హనుమంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వంటివాడు. (more…)
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: