గురువుగారు, గురుపత్ని డాక్టరేట్ అవార్డు సన్మానం శృంగేరి పీఠాధిపతులు