శ్రీ పరాశర సంహిత గ్రంథం 3వ భాగము (Part 3) తిరిగి ముద్రణ కొరకు సహాయ అభ్యర్థన

శ్రీ పరాశర సంహిత హనుమద్భక్తుల పాలిట కల్పవృక్షమను విషయం అందరకూ తెలిసినదే. వేల సంవత్సరాలుగా మరుగున పడియున్న ఆ గ్రంథం మన తరంలో వెలుగుచూడటం మన అదృష్టం. ఇంతకుముందు రెండు పర్యాయములు ముద్రించిన 3వ భాగము చాలా కొలది కాలములోనే అమ్ముడుపోవడము…
Continue Reading

Request for Financial Contribution to Publish Sri Parasara Samhita (Part – 1) in English Version

శ్రీ పరాశర సంహిత గ్రంథం (ఇంగ్లీషు) - ప్రథమ భాగము ముద్రణ కొరకు సహాయ అభ్యర్థన శ్రీ పరాశర సంహిత హనుమద్భక్తుల పాలిట కల్పవృక్షమను విషయం అందరకూ తెలిసినదే. వేల సంవత్సరాలుగా మరుగున పడియున్న ఆ గ్రంథం మన తరంలో వెలుగుచూడటం…
Continue Reading

12th Dec, 2016 – సోమవారము – హనుమద్వ్రతము

హనుమద్వ్రతము హనుమంతుని ముఖ్యమగు పర్వదినములలో ఇది యొకటి. మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి హనుమద్వ్రతము. ఆనాడు పంపాతీరమున వ్రతము గావింపవలెను. అట్లు కాకున్న పంపాకలశము స్థాపించి తోరగ్రంథి పూజాదులతో కావింపవలెను. వ్రత విధానము ఈ వ్రతమునకు ముఖ్యమయిన రోజు మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి.…
Continue Reading

Sri Parasara Samhita Part 3 – శ్రీ పరాశర సంహిత తృతీయ భాగము

ధన్యోహం కృతకృత్యోహమ్ ఏనాటి పరాశర మహర్షి! ఏనాటి పరాశర సంహిత! ఈనాటిదాకా నా దాకా వెలుగు చూడకుండా ఉండటమేమిటి? సుదీర్ఘకాలంగా మహాపండితుల కృషితో వెలువడక అల్పజ్ఞుడయిన నా దాకా ఆగటమేమిటి? కేవలం ఆ హనుమత్స్వామియొక్క కరుణ తప్ప మరేకారణముంటుంది? ఏ జన్మలో…
Continue Reading

श्री पराशरसंहिता – मन्त्रोपदेशलक्षणम् – प्रथमपटलः

श्री परशरसंहिता - श्री आंजनेयचरितम प्रथमपटलः श्रीलक्ष्मणादि भाईयों के साथ रत्न सिंहासन पर विराजित श्रीजानकीपति राम को प्रणाम करता हूं | एक बार सुखासन में विराजमान निष्पात तपोमूर्ति पराशर महामुनि…
Continue Reading

Sri Hanumath Deeksha – శ్రీ హనుమాన్ దీక్ష

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ శ్లో|| హనుమాన్ కల్పవృక్షో మే - హనుమాన్ మమ కామధుక్ చింతామణి స్తు హనుమాన్ - కో విచారః? కుతో భయమ్? శ్రీ హనుమంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వంటివాడు. ఆయనను ఆశ్రయించిన వారికి ఎట్టి…
Continue Reading

Vedalalo Hanumantudu – వేదాలలో హనుమంతుడు

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ 'కనబడేదల్లా నాశనమయ్యేదే' అంటూ 'యద్దృశ్యం తన్నశ్యం' అంటారు. ఇక శాశ్వతము, చిరంతనము అయినదేమిటి? అని ప్రశ్న వేసుకుంటే సమాధానం శూన్యమేనేమో. 'ఆకాశం గగనం శూన్యం' అని అన్నారు కాబట్టి అన్నీ నాశనమైన పిదప మిగిలేశూన్యం ఆకాశమే.…
Continue Reading

Sri Hanumath Shatakam – శ్రీ హనుమచ్చతకము (చిత్ర కవిత్వము)

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ కృతజ్ఞతలు డా. కె.వి.కె.సంస్కృత కళాశాల, గుంటూరు విద్యార్థిగా ఉన్న దశలో వ్రాసిన దీశతకం. శ్రీ హనుమంతుని దయవలన నాకు హైస్కూలులో చదువుకునే రోజులలోనే ఛందోబద్ధమైన కవిత్వం అబ్బింది. ఉద్యోగిగా ఆరంభ దశలో సంఘ సేవానిరతుడనయి, అనంతరం…
Continue Reading

Sri Hanumannavaavatara Charitra – శ్రీ హనుమన్నవావతార చరిత్ర

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ శ్రీ హనుమన్నవావతార చరిత్ర పూర్వజన్మ వాసనల పుణ్యమా అని నాకు హనుమంతునియందు భక్తి కుదిరింది. ఆబాల్యంగా ఆయనను సేవిస్తూ వచ్చాను. మంచి సేవకునిగా స్వామి గుర్తించాడు కాబోలు. కొన్నివేల సంవత్సరాలుగా మరుగున పడియున్న శ్రీ పరాశర…
Continue Reading

Sri Suvarchala Hanumath Kalyanam – శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణము

హనుమంతునకు పెండ్లి అయినది అను శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణము ఒక్కమాట ఏ విషయంలో అయినా ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉదయిస్తూ ఉండటం సహజం. శ్రీ హనుమంతునిగూర్చి ఎన్నో సందేహాలు సామాన్యులకు కల్గుతూ ఉంటే కొన్ని సందేహాలు ముఖ్యభక్తులకు కూడా కల్గుతూ ఉంటాయి. అటువంటి…
Continue Reading
12
Marquee Powered By Know How Media.
error: