హనుమంతుని రెండవ అవతారమైన వీరాంజనేయ చరిత్ర

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు (రేడియో ప్రసంగములు) శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శిష్యుడుః శ్రీ హనుమంతుని రెండవ అవతారం వీరాంజనేయ చరిత్ర గురించి చెప్పుకొనాలండీ. గురువుగారుః అవును. శ్రీ హనుమంతుని రెండవ అవతారం వీరాంజనేయస్వామి అవతారం. సుందరీనగరమనే హనుమత్పీఠంయొక్క దివ్యచరిత్ర…
Continue Reading

హనుమంతుని తొమ్మిది అవతారాలు – మొదటి అవతారమైన ప్రసన్నాంజనేయస్వామి చరిత్ర

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు (రేడియో ప్రసంగములు) శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శిష్యుడు - గురువుగారూ! ద్వాపరయుగ చరిత్ర చెప్పారు. తరువాత హనుమంతుడు కూడా ఏవో అవతారాలెత్తాడని అంటారు. వాటిని గూర్చి కాస్త తెలుసుకోవాలని ఉందండి. గురువుగారు - అలాగే,…
Continue Reading

హనుమంతుని కధలు – హనుమంతునిచే గరుడ, సత్యభామల గర్వభంగం

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు (రేడియో ప్రసంగములు) శ్రీరామ జయ హనుమాన్   శిష్యుడు- బాగుందండీ! ఇంతేనా? మరేదయినా ద్వాపరయుగంలో హనుమంతుని చరిత్ర కన్పడుతుందా? గురువుగారు- అలా భీమార్జున గర్వభంగాలే కాకుండా హనుమంతుని వలన గరుడ గర్వభంగం జరిగిన వృత్తాంతం…
Continue Reading

హనుమంతుని కధలు – హనుమ సహాయంతో పురుషమృగంపై భీముని విజయం

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు (రేడియో ప్రసంగములు) శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శిష్యుడు- గురువుగారూ! మనమింకా ద్వాపరయుగంలో ఉన్నామండీ. పురుష మృగం తేవటం కోసం భీముడు బయలుదేరాడు. సోదరుని పరీక్షించి తన సహాయం అందించాలని హనుమంతుడు నిశ్చయించుకొని అడ్డంగా ఉండి…
Continue Reading

హనుమంతుని కధలు – భీమునకు గర్వభంగం

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు (రేడియో ప్రసంగములు) శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శిష్యుడు - హనుమంతుడు భీమునికి కూడ గర్వభంగం చేశాడని భారతంలోని కధ విన్నాం, అదేమిటి గురువుగారు? (more…)
Continue Reading

హనుమంతుని కధలు – ద్వాపరయుగంలో హనుమంతుడు

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు (రేడియో ప్రసంగములు) శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శిష్యుడు - గురువుగారూ! చిరంజీవి అయిన హనుమంతుడు ద్వాపరయుగంలో భారతకాలంలో కూడా ఉన్నాడన్నారు - ఆ విషయం కాస్త తెలియజేస్తే వినాలని ఉంది. (more…)
Continue Reading

శ్రీహనుమజ్జన్మస్థానము – అంజనాద్రి (The Birthplace of Sri Hanuman – Anjanaadri)

శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శ్రీహనుమజ్జన్మస్థానము - అంజనాద్రి (more…)
Continue Reading

Sri Hanuman Stories (7) – సువర్చలా హనుమంతుల వివాహం

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు (రేడియో ప్రసంగములు) శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శిష్యుడు - ఓహో! గురువుగారూ! హనుమంతునకు పెళ్ళయిందన్నమాట. మరైతే ఆ విషయం వాల్మీకి తన రామాయణంలో చెప్పలేదేమండి? (more…)
Continue Reading

Sri Hanuman Stories – హనుమంతుని కధలు – Part 6

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు (రేడియో ప్రసంగములు) శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శిష్యుడు - గురువుగారూ! హనుమంతునికి తన శక్తి తనకు తెలియదనీ, ఇతరులు స్తుతిస్తే సమస్త శక్తినీ గ్రహిస్తాడని అంటారు. నిజమేనాండీ? (more…)
Continue Reading
12
Marquee Powered By Know How Media.
error: