ధర్మపథం – Dharma Patham – Episode 3 – Video

జ్ఞాన యోగి (Gyana Yogi) TV Channel నందు ప్రసారమవుతున్న శ్రీఅన్నదానం చిదంబరశాస్త్రిగారి "ధర్మపథం" ప్రవచనముల Videos ఇక్కడ అందజేస్తున్నామని తెలియజేయుటకు సంతోషిస్తున్నాము.         ధర్మపథం - Dharma Patham - Episode 3 - Part…
Continue Reading

Sri Anjaneyam – శ్రీ ఆంజనేయం – Episode 2 – Video

జ్ఞాన యోగి (Gyana Yogi) TV Channel నందు ప్రసారమవుతున్న శ్రీఅన్నదానం చిదంబరశాస్త్రిగారి "శ్రీ ఆంజనేయం" ప్రవచనముల Videos ఇక్కడ అందజేస్తున్నామని తెలియజేయుటకు సంతోషిస్తున్నాము.         Sri Anjaneyam - శ్రీ ఆంజనేయం - Episode 2 -…
Continue Reading

ధర్మపథం – Dharma Patham – Episode 2 – Video

జ్ఞాన యోగి (Gyana Yogi) TV Channel నందు ప్రసారమవుతున్న శ్రీఅన్నదానం చిదంబరశాస్త్రిగారి "ధర్మపథం" ప్రవచనముల Videos ఇక్కడ అందజేస్తున్నామని తెలియజేయుటకు సంతోషిస్తున్నాము.       ధర్మపథం - Dharma Patham - Episode 2 - Part 1…
Continue Reading

ధర్మపథం – Dharma Patham – Episode 1 – Video

ధర్మము - ధర్మము - ధర్మము అని అంటూ వుంటాము. ఏమిటీ ధర్మము? ఎందుకీ ధర్మము? ఏమిటీ ధర్మము యొక్క విశిష్టత? ధర్మము నందే సమస్తము వున్నది అని తెలియజేసే ప్రవచన పరంపరే "ధర్మపథం" అనే కార్యక్రమము. జ్ఞాన యోగి (Gyana…
Continue Reading

Sri Anjaneyam – శ్రీ ఆంజనేయం – Episode-1 – Video

లోకానుగ్రహకాంక్షతో, రాక్షస సంహారార్థము హనుమంతు డుదయించెను. కేసరి భార్యయగు అంజనాదేవికి ఫలరూపమున అగ్ని, వాయువుల సహాయమున అందిన శివతేజస్సు వలన అతడు జన్మించెను. కావున హనుమంతుడు కేసరినందనుడు, ఆంజనేయుడు, అగ్నిపుత్రుడు, పవనసుతుడు, శంకర తనయుడు అని కీర్తింపబడుచున్నాడు. బ్రహ్మయే స్వయముగా హనుమంతుని…
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: