శ్రీ అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి గారికి “మధ్వశ్రీ పళ్ళే పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య – సాహితీ పురస్కారము”

ఫిబ్రవరి 4, 2014 నాడు శ్రీ ప్రత్యంగిరా పరమేశ్వరి మందిరము, దిల్ షుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్ నందు సాయంత్రము 6 గంటలకు శ్రీ అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి గారికి శ్రీ పళ్ళె నరసింహాచార్యులు చేతుల మీదుగా "మధ్వశ్రీ పళ్ళే పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య -…
Continue Reading

వ్యాస (గురు) పూజ – గురువు అనుగ్రహం అవసరం

ఓం శ్రీరామ జయహనుమాన్ (శుక్రవారం 15th July, 2011 - వ్యాస (గురు) పూజ సందర్భమున ప్రత్యేకం) గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః || హనుమత్ స్వరూపులయిన మా గురువుగారు శ్రీ…
Continue Reading

Guru Prakashanam – గురు ప్రకాశనము

గురు ప్రకాశనము 30-5-2009 నాటి డా. అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారి షష్టిపూర్తి సందర్భంగా ప్రత్యేక సంచిక సంపాదకీయం నేను శ్రీపరాశర సంహితపై (Parasara Samhita) పరిశోధన చేస్తున్నాను. అందులో ఒక ప్రత్యేకాంశం గురువిషయమం. ఆ అంశంపై పరిశీలిస్తున్న సమయంలో పరాశరమహర్షి…
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: