శ్రీ దుర్గా అమ్మవారి ఆలయస్థాపనలో శ్రీ బీరక శివప్రసాదరావు గారి దివ్యానుభూతులు

శ్రీశ్రీశ్రీ జ్యోతిర్మయి దుర్గాదేవి అమ్మవారు దేవాంగపురి, చీరాల, ప్రకాశం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ (more…)
Continue Reading

శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము – ముందుమాట

శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము శ్రీ జ్యోతిర్మయి దుర్గా అమ్మవారి ప్రతిష్టా యజ్ఞప్రసాదము (more…)
Continue Reading

Sri Hanumath Deeksha – శ్రీ హనుమాన్ దీక్ష

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ శ్లో|| హనుమాన్ కల్పవృక్షో మే - హనుమాన్ మమ కామధుక్ చింతామణి స్తు హనుమాన్ - కో విచారః? కుతో భయమ్? శ్రీ హనుమంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వంటివాడు. ఆయనను ఆశ్రయించిన వారికి ఎట్టి…
Continue Reading

Vedalalo Hanumantudu – వేదాలలో హనుమంతుడు

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ 'కనబడేదల్లా నాశనమయ్యేదే' అంటూ 'యద్దృశ్యం తన్నశ్యం' అంటారు. ఇక శాశ్వతము, చిరంతనము అయినదేమిటి? అని ప్రశ్న వేసుకుంటే సమాధానం శూన్యమేనేమో. 'ఆకాశం గగనం శూన్యం' అని అన్నారు కాబట్టి అన్నీ నాశనమైన పిదప మిగిలేశూన్యం ఆకాశమే.…
Continue Reading
12
Marquee Powered By Know How Media.
error: