శ్రీ దుర్గా అమ్మవారి ఆలయస్థాపనలో శ్రీ బీరక శివప్రసాదరావు గారి దివ్యానుభూతులు

శ్రీశ్రీశ్రీ జ్యోతిర్మయి దుర్గాదేవి అమ్మవారు దేవాంగపురి, చీరాల, ప్రకాశం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ (more…)
Continue Reading

శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము – ముందుమాట

శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము శ్రీ జ్యోతిర్మయి దుర్గా అమ్మవారి ప్రతిష్టా యజ్ఞప్రసాదము (more…)
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: