శ్రీ పరాశర సంహిత గ్రంథం 3వ భాగము (Part 3) తిరిగి ముద్రణ కొరకు సహాయ అభ్యర్థన

శ్రీ పరాశర సంహిత హనుమద్భక్తుల పాలిట కల్పవృక్షమను విషయం అందరకూ తెలిసినదే. వేల సంవత్సరాలుగా మరుగున పడియున్న ఆ గ్రంథం మన తరంలో వెలుగుచూడటం మన అదృష్టం. ఇంతకుముందు రెండు పర్యాయములు ముద్రించిన 3వ భాగము చాలా కొలది కాలములోనే అమ్ముడుపోవడము…
Continue Reading

Sri Parasara Samhita Part 3 – శ్రీ పరాశర సంహిత తృతీయ భాగము

ధన్యోహం కృతకృత్యోహమ్ ఏనాటి పరాశర మహర్షి! ఏనాటి పరాశర సంహిత! ఈనాటిదాకా నా దాకా వెలుగు చూడకుండా ఉండటమేమిటి? సుదీర్ఘకాలంగా మహాపండితుల కృషితో వెలువడక అల్పజ్ఞుడయిన నా దాకా ఆగటమేమిటి? కేవలం ఆ హనుమత్స్వామియొక్క కరుణ తప్ప మరేకారణముంటుంది? ఏ జన్మలో…
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: