శ్రీ పరాశర సంహిత గ్రంథం 3వ భాగము (Part 3) తిరిగి ముద్రణ కొరకు సహాయ అభ్యర్థన

శ్రీ పరాశర సంహిత హనుమద్భక్తుల పాలిట కల్పవృక్షమను విషయం అందరకూ తెలిసినదే. వేల సంవత్సరాలుగా మరుగున పడియున్న ఆ గ్రంథం మన తరంలో వెలుగుచూడటం మన అదృష్టం. ఇంతకుముందు రెండు పర్యాయములు ముద్రించిన 3వ భాగము చాలా కొలది కాలములోనే అమ్ముడుపోవడము…
Continue Reading

ŚRĪ PARĀŚARA SAMHITĀ – Dhwajadattacaritamm – Caturdaśa Paţalah (14th Chapter)

14th Chapter (Caturdaśa Paţalah) “The Story of Dhwajadatta” (Dhwajadattacaritamm) श्रीमैत्रये :- श्लोक।। किमकारि द्विजेनाथ ध्वजदत्तेन धीमता पराशर! महाप्राज्ञ! वृत्तांतं ब्रूहि मे प्रभो! 1 Mytrēya: "Oh! All knowing sage Parāśara! Please tell…
Continue Reading

ŚRĪ PARĀŚARA SAMHITĀ – Compassion of Hanumān – Trayōdaśa Paţalah (13th Chapter)

13th Chapter (Trayōdaśa Paţalah) “Compassion of Hanumān” (Hanumadanugrahamm) श्रीमैत्रये : श्लोक: तत: किमकरोद्विप्र: निश्चित्याशु स्वदैवतम् आख्याहि तन्महाभाग पराशर कृपांबुधे।। 1 Mytrēya: “Oh! Compassionate One! Sage Parāśara! Please tell me what the…
Continue Reading

10th May, 2018 గురు వారము – శ్రీ హనుమజ్జయంతి శుభాకాంక్షలు

ఆత్మీయ బంధువులారా! ఈ సంవత్సరము 10th May, 2018 గురు వారము నాడు శ్రీ హనుమజ్జయంతి సందర్భముగా, హనుమత్ భక్తులందరికీ, జయహనుమాన్ జీ website వీక్షకులందరికీ శుభాకాంక్షలు. హనుమంతుడు వైశాఖ బహుళదశమి, శనివారమునాడు, పూర్వాభాద్ర నక్షత్రమందు, వైధృతి యోగమున, మధ్యాహ్న సమయమునందు,…
Continue Reading

Request for Financial Contribution to Publish Sri Parasara Samhita (Part – 1) in English Version

శ్రీ పరాశర సంహిత గ్రంథం (ఇంగ్లీషు) - ప్రథమ భాగము ముద్రణ కొరకు సహాయ అభ్యర్థన శ్రీ పరాశర సంహిత హనుమద్భక్తుల పాలిట కల్పవృక్షమను విషయం అందరకూ తెలిసినదే. వేల సంవత్సరాలుగా మరుగున పడియున్న ఆ గ్రంథం మన తరంలో వెలుగుచూడటం…
Continue Reading

ŚRĪ PARĀŚARA SAMHITĀ – The Story Devotion to the Guru – Dwādaśa Paţalah (12th Chapter)

12th Chapter (Dwādaśa Paţalah) “The Story Devotion to the Guru” (Gurubhakti Kathanamm) श्रीमैत्रय: कार्यसिद्धिमुपागम्य व्याधो मन्मथसुन्दर: तत: किं कृतवान् गाल: मध्ये मार्ग पराशर!।। 1 Mytrēya: "Oh! Greatsage! Parāśara! having got Cupid’s…
Continue Reading

ŚRĪ PARĀŚARA SAMHITĀ – The Story of Gāla – Ēkādaśa Paţalah (11th Chapter)

  11th Chapter (Ēkādaśa Paţalah) “The Story of Gāla” (Gāla Caritam) श्रीमैत्रये : हनुमन्मुनिसंवादं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने तं ममाचक्ष्व पापघ्नं पराशर! गुरूत्तम! 1 Mytrēya: “Oh! Great persona! Parāśara! I am interested in listening…
Continue Reading

ŚRĪ PARĀŚARA SAMHITĀ – The Story of Sun God’s Daughter – Dasama Paţalah (10th Chapter)

10th Chapter (Dasama Paţalah) “The Story of Sun God’s Daughter” (Sūryasutā Kathanam) श्रीमैत्रये : ध्वजदत्तो जपन्मंत्रं कदा सिद्धिमविंदत? पुरश्चर्या: कति कृता:? पराशर! वदस्व मे।। 1 Mytrēya: “Oh! Sage Parāśara! Reciting…
Continue Reading

ŚRĪ PARĀŚARA SAMHITĀ – The History of Dhwajadatta (2) – Navama Paţalah (9th Chapter)

9th Chapter (Navama Paţalah) “The History of Dhwajadatta (2)” (Dhwajadatta Caritam -2)   मैत्रेय: किमकार्षीद्वनं गत्वा ध्वजदत्त: पराशर तद्वनं वा किमाख्यातं?-तन्मे ब्रूहि महमुने!।। 1 Mytrēya: “Oh! Sage Parāśara! What did…
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: